ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Email :
pp.lapuskorn@gmail.com

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา (Diploma of the Thai Board of Anesthesiology)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok)
พ.ศ. 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (Doctor of Medicine,Hons)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai)

ผลงานวิชาการ :
Korean Journal of Anesthesiology (pending) :
Lekprasert, V., Yapanan, L., Ittichaikulthol, W., Sophonsritsuk, A. Peri-operative
intravenous patient-controlled analgesic efficacy of morphine with combined nefopam and parecoxib versus parecoxib in gynecologic surgery: a randomized, double-blind Study.

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญในการวิจัย :
1. Regional anesthesia and post operative pain management
2. Chronic pain management and interventions
3. Critical care
4. Perioperative stroke


วันเวลาที่ออกตรวจ :