ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000


Email : Achi.work@hotmail.com


ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
พ.ศ. 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประกาศนียบัตร :
พ.ศ.2564 :
ประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine), สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2563 :
- ประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 36,
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Good Clinical practice (CPG) for Research and Innovation training 2563, ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน เครือรพ.พญาไท-เปาโล (CPRIA) และเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยงานประสานงาน : ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน
- โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน, สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2562 :
- ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพและมีสิทธิออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ G 27, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
- PTTEP Approved Doctor for Offshore Workers Training, PTT Exploration and Production Public Company Limited
- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)(HA501), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2561 :
ประกาศนียบัตรความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สําหรับแพทย์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2560 :
- Certificate of PracticalTips in Aesthetic Dermatology, สถาบันผิวหนังแห่งประเทศไทย
- Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology, แผนกตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ.2558 :
Certificate of Recent advance in Aesthetic Dermatology, สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2561-2564 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Wellness Center) โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร
พ.ศ. 255-2561 วุฒิศักดิ์คลินิก

เป็นสมาชิก
1. สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2. สมาชิกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
3. สมาชิกสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก