ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000


Email : Achi.work@hotmail.com
                Achiraya.cha@up.ac.th


ประวัติการศึกษา:
พ.ศ. 2566 ปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2563 อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
พ.ศ. 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร:
           พ.ศ.2564    Certificate of Epidemiology: The basic science of Public Health The University of North Carolina of    Chapel Hill, USA.
           พ.ศ.2564    ประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine), สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
           พ.ศ.2563    โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน, สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
           พ.ศ.2562    ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพและมีสิทธิออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
            พ.ศ.2562    PTTEP Approved Doctor for Offshore Workers Training, PTT Exploration and Production Public Company Limited
พ.ศ.2561    ประกาศนียบัตรความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สําหรับแพทย์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2561-2564 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Wellness Center) โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร
พ.ศ. 255-2561 วุฒิศักดิ์คลินิก

เป็นสมาชิก
1. สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2. สมาชิกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
3. สมาชิกสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก