ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2558 ประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS Medical Director)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2516 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดชียงใหม่ 

ผลงานทางวิชาการ :
Tepnaruemit Medhanavyn ทวีวรรณ ชาลีเครือ, เพ็ญนิภัท นภีรงค์ และเทพนฤมิตร เมธาวิน. ความต้องการจำเป็นของชุมชนด้านการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ในประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “Perspective in Multidisciplinary Research & Practice in Health science 2016” วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมาฟ้าหลวง (Proceeding)


วันเวลาที่ออกตรวจ :