ข้อมูลรายละเอียด

นที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

E-mail :
Faifai2529@hotmail.com

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย :
ประจวบ แหลมหลัก, เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ และ สรวิศ บุญญฐี. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, 19(1), 97-107.