ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

E-mail :
Mallika.kh@up.ac.th

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :
Association of severity of renal impairment on weaning from mechanical ventilation in
critically ill patients : งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญในการวิจัย :
1. Researcher Development from Mentoring system: RDM The series
2. Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) program certification
3. Diploma in Clinical Epidemiology MEDCMU 2020