ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ-สกุล :

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ

Prof. Sukij Panpimanmas,M.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์


สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000


E-mail : sukij.pa@up.ac.thการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2521

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา 2527

- Certificate Intensive Course of Hepato-Biliary and Pancreatic Surgery, Royal College

of Surgeons of Edinburgh, Scotland 2534

- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2548

- อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา 2549


รับราชการและการทำงาน :

- ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ระดับ 5 – ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 2531-2555

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2556-2557

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558-2563

- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการแพทยสภา 2564-ปัจจุบัน


ผลงานทางวิชาการ :

- ได้รับแต่งตั้งเป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาศัลยศาสตร์ เมื่อ พฤศจิกายน 2548

- ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นตำแหน่งศาตราจารย์ สาขาศัลยศาสตร์ เมื่อ มิถุนายน 2557


รางวัลที่ได้รับ :

- โล่รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม แพทยสภา ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต 2540

- โล่รางวัลแพทย์ดีเด่น สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545

- รางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 2551


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ชั้นสายสะพาย) :

      - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 2554

วันเวลาที่ออกตรวจ :