ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา
19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

E-mail :
krittinuro@gmail.com,
krittin.na@up.ac.th

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
ระบบปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ :
Krittin Naravejsakul, Bhapapak Na song-kha, Wiroj Raksakul, Thitiwat Wongumpornwat,and
Umaphorn Nuanthaisong Extended 14-Cores Schematic Diagram Mapping Prostate Biopsy Increases Both the Cancer Detection rate and the Accuracy of Gleason Score . Present at Société Internationale d'Urologie 2018 South Korea , Urological Association of Asia 2019 Malaysia (submit Thai journal of Urology)
Krittin Naravejsakul Primary adrenal tuberculosis , case report 2020(submit Urology
Case Report 2020)

วันเวลาที่ออกตรวจ :