ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา
19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

E-mail :
pasa_sukson@msn.com,
pasa.su@up.ac.th

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :
ผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560 -2563
Monocyte to lymphocyte ratio for prediction of tuberculous pleural effusion Pasa
Sukson, Chalerm Liwsrisakun, Pattraporn Tajarernmuang, Juthamas Inchai Division of
Pulmonology and Critical Care, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand