ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Email :
natthinee.na@up.ac.th
joy.natthinee@gmail.com

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2554 วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2547 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ :
ณัฏฐินี นันทาทอง (2557). Professional community-based learning in UP model. ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา