ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

E-mail :
kittiya.thaitawad@gmail.com
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2562 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย :
ทวีวรรณ ศรีสุขคำ, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์, และ ณัฏฐินี นันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202.

ทวีวรรณ ศรีสุขคำ, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, และสุรางคนา ไชยรินคำ. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218.

วันเวลาที่ออกตรวจ :