ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา
19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

E-mail :
prn_bbc13@hotmail.com

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ :
ทวีวรรณ ศรีสุขคำ, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา,
สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, และ สุรางคนา ไชยรินคำ. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218.


วันเวลาที่ออกตรวจ :