โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกให้ความรู้การดูแลรักษาตนเองของผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ 4 และหมู่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 50 คน เพื่อได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากการพลัดตกหกล้ม ณ วัดแม่กาโทกหวาก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกให้ความรู้การดูแลรักษาตนเองของผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ 4 และหมู่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 50 คน เพื่อได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากการพลัดตกหกล้ม ณ วัดแม่กาโทกหวาก

โดย USER3, 27 ธ.ค. 2565 1955
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 10.30 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกให้ความรู้การดูแลรักษาตนเองของผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก หมู่4 และหมู่17 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 50 คน เพื่อได้เรียนรู้วิธ๊ป้องกันตนเองจากการพลัดตกหกล้ม วิธีการใช้อุปกรณ์การป้องกันการพลัดตกหกล้ม การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงอันตราย รวมไปถึงการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ โดยมี นพ.สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นพ.พชรพล อุดมลักษณ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ บุคลากรด้านโภชนาการ ของโรงพยาบาล รวมไปถึงได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้สูงอายุในครั้งนี้ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ วัดแม่กาโทกหวาก
ภาพ : ธนภูมิ เกิดแย้ม
ข้อมูล/ข่าว : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า และ ธนภูมิ เกิดแย้ม
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น