โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บุคลากร แม่บ้านประจำอาคารและหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา    วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ (งานควบคุมโรค)  ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การควบคุมกำจัดลูกน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บุคลากร แม่บ้านประจำอาคารและหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ (งานควบคุมโรค) ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การควบคุมกำจัดลูกน

โดย USER3, 09 ม.ค. 2566 2003
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บุคลากร แม่บ้านประจำอาคารและหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ (งานควบคุมโรค)
ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการจัดการป้องกันการระบาดของโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเร่งสร้างความตระหนักในการป้องกันโรค และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำจัดโรคในชุมชนอย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการสร้างเกราะป้องกันและรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดี ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชนและการมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น