โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการดำเนินการ ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการดำเนินการ ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา”

โดย USER3, 16 มี.ค. 2566 1902

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อการอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  ซึ่งจัดขึ้นโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ มีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยและสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา”เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยและสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น