ศูนย์บริการธาลัสซีเมีย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020 ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์บริการธาลัสซีเมีย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย USER3, 17 มี.ค. 2566 1930

ศูนย์บริการธาลัสซีเมีย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพ และยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อนำไปปรับปรุงระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการศูนย์บริการธาลัสซีเมียต่อไป โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการพัฒนา เพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายยุทธพล จันดา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2. นางสาวศศิกานต์ นามวงค์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในด้านวิชาการ ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012  และด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15190: 2020 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น